Listnaté stromy


Seznam druhů:


bobovité

trnovník akát

růžovité

jeřáb ptačí
třešeň obecná

břízovité

bříza bělokorá
habr obecný
olše lepkavá

bukovité

buk lesní
dub červený
dub letní
dub zimní

jilmovité

jilm drsný

mýdelníkovité

javor babyka
javor klen
javor mléč
jírovec maďal

olivovníkovité

jasan ztepilý

slézovité

lípa srdčitá

vrbovité

topol bílý
topol černý
topol osika
vrba bílá
vrba jíva